:: วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 ::

:: สรุปการรับเหรียญ 8 อันดับแรก ::
หน่วย
ทอง
เงิน
ทองแดง
   หน่วยกีฬาที่ 4
85
55
70
   หน่วยกีฬาที่ 3
64
105
89
   หน่วยกีฬาที่ 5
64
42
46
   หน่วยกีฬาที่ 7
38
41
52
   หน่วยกีฬาที่ 8
30
26
45
   หน่วยกีฬาที่ 2
20
15
35
   หน่วยกีฬาที่ 6
19
32
40
   หน่วยกีฬาที่ 1
10
15
17
   ...
...
...
...
::  ผลการแข่งขัน  ::   เหรียญรางวัล  ::   โล่กีฬา  ::   ถ้วยชนะเลิศ  ::   เฉพาะเจ้าหน้าที่  ::

พัฒนาโดย : กองสนับสนุนไซเบอร์ ศซบ.สสท.ทร.
พระราชวังเดิม ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600