:: วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ::

:: สรุปการรับเหรียญ 8 อันดับแรก ::
หน่วย
ทอง
เงิน
ทองแดง
   หน่วยกีฬาที่ 3
87
76
71
   หน่วยกีฬาที่ 4
87
61
80
   หน่วยกีฬาที่ 5
54
68
53
   หน่วยกีฬาที่ 7
38
36
56
   หน่วยกีฬาที่ 8
28
23
39
   หน่วยกีฬาที่ 6
21
35
53
   หน่วยกีฬาที่ 2
17
25
32
   หน่วยกีฬาที่ 1
5
14
19
   ...
...
...
...
::  ผลการแข่งขัน  ::   เหรียญรางวัล  ::   โล่กีฬา  ::   ถ้วยชนะเลิศ  ::   เฉพาะเจ้าหน้าที่  ::

พัฒนาโดย : กองสนับสนุนไซเบอร์ ศซบ.สสท.ทร.
พระราชวังเดิม ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600